Przejdź do treści

Twoje Bezpieczeństwo

Jesteśmy przekonani, iż komfort i poczucie bezpieczeństwa są podstawą w procesie korzystania z oferty Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM.

Liczne regulacje prawne:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)
  • Ustawa o zawodzie psychologa
  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
  • Ustawa o prawach pacjenta
  • Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa
  • Kodeks Etyczny Psychoterapeuty

nakładają na nas obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej na zasadach określonych przepisami prawa.

Zgodnie z art. 14 ust. 1. Ustawy o zawodzie psychologa, psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osoby wykonujące czynności wynikające z tej ustawy są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w związku z wykonywaniem tych czynności, stosownie do odrębnych przepisów, a nadto z zachowaniem przepisów rozdziału 6 tej Ustawy.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Inspektora Ochrony Danych na UAM, nie istnieje żadna przesłanka legalności przetwarzania danych, która pozwoliłaby zespołowi Poradni udostępniać jakiekolwiek informacje innym pracownikom uczelni na temat pacjenta.